• Subvencions a “Accions culturals i d’interès ciutadà per a l’any 2021”

Import concedit: 9.511,66 euros

Concepte: Adquisició edifici per a seu social

Import atorgat: 10.000€