// ACTUALITAT

694250724_9b3e038b1c

LES ENTITATS PROPOSEM…

694250724_9b3e038b1c

El desembre del 2012 onze entitats vallenques es van reunir per a posar en comú un seguit de qüestions que els preocupen i van prendre l’acord de traslladar-les al proper Consell de Cultura que es convoqui. Les entitats sotasignants demanen al regidor de cultura Jordi Garcia introduir els següents punts de l’ordre del dia del proper Consell de Cultura:

 -Periodicitat del Consell de Cultura

Tal com marquen els estatuts de l’organisme, aquest ha de reunir-se un mínim de dos cops l’any. Ja que durant el 2012 el Consell de Cultura no s’ha reunit cap vegada, les entitats sotasignats demanen el compliment de la periodicitat mínima establerta i debatre sobre la necessitat d’ampliar-ne la periodicitat.

-Valoració de l’activitat del Consell de Cultura

Proposem obrir un debat amb propostes per a donar compliment de la denominació i naturalesa, objecte i funcions del Consell de Cultura, tal com marquen els seus estatuts, i que actualment no s’assoleixen en cap dels seus punts:

Article 1: Denominació i naturalesa

El Consell de Cultura de Valls és un òrgan de participació de la ciutadania en la política cultural de la ciutat i una eina de coordinació del teixit associatiu cultural.

Article 2: Objecte i funcions

L’objecte del Consell de Cultura és dinamitzar i enriquir l’activitat cultural de la ciutat. Té com a funcions:

Actuar com  a òrgan de consulta i assessorament de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Valls i de la Xarxa de Cultura de Valls.

  1. Escollir els representants del Consell de Cultura a la Junta de Govern de la Xarxa de Cultura de Valls, i participar en la política cultural de la ciutat a través d’aquests representants.
  2. Afavorir la comunicació i coordinació entre les entitats culturals de Valls, i dur a terme projectes que dinamitzin i enriqueixin l’activitat cultural de la ciutat.
  3. Participar en els processos de participació ciutadana de l’Ajuntament de Valls en l’àmbit cultural, i presentar propostes i suggeriments en matèria cultural a la Regidoria de Cultura  de l’Ajuntament de Valls.
  4. Rebre informació sobre l’acció cultural de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Valls i de la Xarxa de Cultura de Valls, i fer-ne el seguiment.

-Continguts del Consell de Cultura

Creiem que el Consell de Cultura hauria de debatre sobre les línies estratègiques culturals de la xarxa i regidoria de cultura, com també de les qüestions rellevants i canvis de criteris polítics, i no només donar comptes de l’activitat realitzada o programada. En aquest sentit, demanem que el Consell de Cultura debati sobre:

  1. Valoració del cicle festiu anual i esdeveniments culturals en els quals participen les entitats: Festa Major de Sant Joan, Firagost, Santa Úrsula i el fòrum casteller, Sant Jordi, Parc de Nadal, etc.
  2. També demanem que es pugui fer una valoració de les Festes Decennals de la Candela i obrir un debat sobre el seu model. En primer lloc, perquè ni la Fundació de les Decennals ni la Xarxa de Cultura no l’ha feta i en segon lloc, perquè les entitats del Consell de Cultura també hauríem de poder aportar reflexions i tenir-ne un debat, donat que es tracta de l’esdeveniment cultural més important de la ciutat.
  3. Valoració dels pressupostos anuals de la Xarxa i Regidoria de Cultura; aquesta valoració hauria de fer-se amb l’enviament previ suficient de la documentació necessària (pressupostos i liquidació de l’exercici anterior, proposta de pressupostos a aprovar).
  4. Política de convenis i subvencions d’ajuda al teixit cultural: hi ha hagut un canvi substancial d’aquesta política sense que s’hagi compartit ni discutit amb ningú, ni tan sols amb les entitats afectades. El canvi suposa l’eliminació de vuit convenis amb entitats; el total d’ajudes a les quals accedeixen les entitats culturals, entre convenis menors a entitats i subvencions destinades a teixit cultural i associatiu, ha disminuït 15.800 euros respecte el 2011, una reducció de més de la meitat. La resta de convenis  que es mantenen a entitats han disminuït un 10% respecte el 2011. Per altra banda, pot ser que la forma adoptada per a ajudar el teixit cultural i associatiu no sigui el més adequat segons les necessitats de les entitats.

-Entitats juvenils i de lleure

S’han eliminat els àmbits de participació de les entitats juvenils i de lleure. Demanem resoldre en quin fòrum o àmbit de participació i debat haurien de participar aquestes entitats, si bé en el Consell de Cultura o bé en algun altre àmbit nou.

Valls, desembre del 2012.

Entitats signants que fan la petició:

Coral Juvenil Divisi

Esplai Aitana

Societat Sant Antoni

Centre Aragonès

Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela

Coral Aroma Vallenca

Associació l’Espardenya

Casal Popular La turba

Colla Gegantera El Calçot

Cor Infantil Cors Alegres

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022