// ACTUALITAT

CARTELL_CONCURS_20ANYS

BASES CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ “20 ANYS DE CASAL POPULAR”

 

BASES CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ “20 ANYS CASAL POPULAR”

Només s’inclou una categoria oberta a tothom, en especial a artistes i professionals del disseny i les arts plàstiques.

 

 1. Participants

El concurs d’il·lustració i disseny està obert a la participació de qualsevol artista plàstic, sense cap altra limitació que la d’acceptar la resta de les bases que s’expressa tot seguit.

La participació és lliure i gratuïta.

Les obres han de ser originals i inèdites.

No pot participar-hi cap persona vinculada al jurat.

Cada obra podrà ser realitzada per un màxim de 2 autors.

 

 1. Temàtica:
  1. Concepte:

20 anys de Casal Popular La Turba. Les obres/il·lustracions poden estar inspirades en la lluita dels moviments populars de transformació social, de l’esquerra independentista, així com conceptes com la unitat popular, la defensa dels drets col·lectius, l’autogestió o la solidaritat. Es valorarà l’originalitat del disseny i la seva capacitat de reproducció sobre samarreta.

 

Ha d’incloure el text: 20 anys de casal popular.

 

 1. Requisits de presentació i pliques

 

 1. Format de presentació:

DIN A4 (210 x 297), orientació vertical, muntat sobre suport rígid per facilitar l’exposició dels projectes. El disseny anirà acompanyat de la corresponent adaptació a samarreta. En aquest cas no és necessari el suport rígid. La situació de l’obra anirà centrada dins del format. ’arxiu original ha d’estar en format Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o EPS amb una resolució de 300 ppp com a mínim. El disseny s’haurà de poder reproduir mitjançant d’1 a 3 colors plans. El disseny original no ha de superar 39,40 cm d’alçada per 25cm d’amplada.

 1. Característiques de reproducció:

L’obra guanyadora a de ser reproduïble mitjançant estampació serigràfica sobre tela. El màxim de tintes permeses és de tres tintes directes o planes.

 

 1. Presentació de l’original:

L’autor o autora premiats hauran d’entregar la seva obra en format informàtic abans de rebre el premi, en diferent formats i resolucions per tal de garantir la reproducció i la difusió. La intenció és difondre el projecte guanyador editant material divers: Samarretes, totebags, xapes i postals.

 

 1. Dades d’entrega:

Les obres portaran en el dors el títol o pseudònim amb el qual es presenta i un sobre tancat amb les dades personals (autor o autors, adreça electrònica, telèfon…) a fi de garantir l’anonimat. No s’admetrà cap obra que estigui signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica.

Les obres seran entregades embalades amb paper i identificades amb el títol a la part frontal superior esquerra del paquet, enviar o entregat en mà:

Casal Popular La Turba

C/Nou, 12

43800 Valls

Horari: dijous de 18:00 a 21:00h

 

Per entregar a mà també pot ser a:

El Safareig

Plaça de l’Oli, 13

43800 Valls

 

 1. Terminis d’admissió:

El termini d’entrega màxim serà el dia 25 de maig del 2017, s’admeten obres amb segell postal o de missatgeria urgent on hi consti aquesta data. S’admetrà un màxim de dues obres per autor, que en tot cas s’entregaran separades i convenientment embalades.

Si l’autor volgués enviar la seva obra per mitjà de transportista o correu ho farà pel seu compte i risc i les despeses seran íntegrament al seu càrrec. En tot cas, el paquet haurà d’anar identificat amb el títol de l’obra a la part exterior.

No s’admetrà la participació via correu electrònic.

 

 1. Composició del jurat:

Jurat: Estarà format per persones vinculades al món de l’art i representants del Casal i els col·lectius. Estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable. Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, el  premi pot declarar-se desert. La mera presentació de l’obra al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

La deliberació del jurat és pública i es podrà presenciar el dissabte 27 de maig de 2017 al Casal Popular la Turba. La resolució del jurat serà inapel·lable. La presentació de l’obra al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 1. Premi

La dotació del premi de l’obra guanyadora és de 400 euros.

 

 1. Exculpació

L’organització tractarà amb màxima cura i respecte les obres presentades, això no obstant, no es fa responsable dels possibles danys ocasionals en l’exposició i emmagatzematge.

 

 1. Drets d’exhibició i reproducció

Amb la concessió del premi, el Casal Popular la Turba adquireix els drets d’exposició pública de l’ obra premiada. Així mateix, el Casal Popular la Turba té dret a exposar públicament totes les altres obres seleccionades un cop s’hagi fet públic el veredicte del jurat i dins un termini no superior als seixanta dies a partir d’aquella data.

 

El Casal Popular La Turba adquireix també els drets de reproducció de l’obra premiada. Els productes on es reprodueixi l’obra premiada  seran de distribució i venda al Casal. Es podran realitzaran reproduccions de l’obra de mida samarreta, postal, gots, cartells, lones, bosses, xapes o altre material commemoratiu del 20è aniversari del Casal Popular la Turba.

 

Per a la formalització d’aquesta cessió les parts es comprometen a signar el contracte d’edició elaborat d’acord amb les directrius de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.

El Casal Popular podrà reproduir també aquestes obres amb motiu de la promoció actual o futura del certamen, però sempre amb menció expressa del nom de l’autor.

 

Per a la seva utilització en qualsevol altra aplicació, El Casal Popular La Turba s’obliga a demanar l’autorització de l’autor i en tot cas a pactar la remuneració que en el seu moment es correspongui en concepte de drets d’autor.

 

L’autor no podrà fer cap ús comercial de la imatge premiada, excepte aquells que siguin per a la pròpia promoció professional, i en tot cas fent menció del guardó atorgat. Qualsevol altra aplicació haurà de ser convinguda de mutu acord entre l’autor i el Casal Popular la Turba.

 

 

 

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022