// ACTUALITAT

cartell xarxes

Bases del I Concurs d’il·lustració “Tres voltes rebel”

BASES 1er CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ “TRES VOLTES REBELS”

 1. Categoria

Només s’inclou una categoria oberta a tothom, en especial a artistes i professionals del disseny i les arts plàstiques.

 1. Participants

El concurs d’il·lustració i disseny està obert a la participació de qualsevol artista plàstic, sense cap altra limitació que la d’acceptar la resta de les bases que s’expressa tot seguit.

La participació és lliure i gratuïta.

Les obres han de ser originals i inèdites.

No pot participar-hi cap persona vinculada al jurat.

Cada obra podrà ser realitzada per un màxim de 2 autors.

 1. Temàtica

a) Concepte:

Les obres/il·lustracions han d’estar inspirades en el poema de Maria Mercè Marçal:

A l’atzar agraeixo tres dons:

haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida.

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

 1. Requisits de presentació i pliques

 a) Format de presentació:

DIN A4 (210 x 297), orientació vertical, muntat sobre suport rígid per facilitar l’exposició dels projectes. La situació de l’obra anirà centrada dins del format.

b) Característiques de reproducció:

L’obra guanyadora a de ser reproduïble mitjançant estampació serigràfica sobre tela. El màxim de tintes permeses és de tres tintes directes o planes.

c) Presentació de l’original:

L’autor o autora premiats hauran d’entregar la seva obra en format informàtic abans de rebre el premi, en diferent formats i resolucions per tal de garantir la reproducció i la difusió. La intenció és difondre el projecte guanyador editant material divers: Totebags, xapes i postals.

d) Dades d’entrega:

Les obres portaran en el dors el títol o pseudònim amb el qual es presenta i un sobre tancat amb les dades personals (autor o autors, adreça electrònica, telèfon…) a fi de garantir l’anonimat. No s’admetrà cap obra que estigui signada o identificada amb qualsevol codi o marca gràfica.

Les obres seran entregades embalades amb paper i identificades amb el títol a la part frontal superior esquerra del paquet, enviar o entregat en mà:

Casal Popular la Turba

c/ Nou, núm. 12

43800 Valls

Horari: dimarts, dimecres i dijous de 19.00h a 21.00h

 

Carles Cubos fotografia

 1. Terminis d’admissió:

El termini d’entrega màxim serà el dia 12 de febrer del 2016, s’admeten obres amb segell postal o de missatgeria urgent on hi consti aquesta data. S’admetrà un màxim de dues obres per autor, que en tot cas s’entregaran separades i convenientment embalades.

Si l’autor volgués enviar la seva obra per mitjà de transportista o correu ho farà pel seu compte i risc i les despeses seran íntegrament al seu càrrec. En tot cas, el paquet haurà d’anar identificat amb el títol de l’obra a la part exterior.

No s’admetrà la participació via correu electrònic.

 1. Composició del jurat:

Jurat: Estarà format per persones vinculades al món de l’art i de teixit associatiu vallenc. Estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable. Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, el  premi pot declarar-se deserts. La mera presentació de l’obra al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

La deliberació del jurat és pública i es podrà presenciar el  dia 1 de març a les 18:30 h al Casal Popular la Turba.

El jurat atorgarà el seu veredicte en una reunió en format obert i públic el  divendres 4 de març a les 19.00h.

La resolució del jurat serà inapel·lable, La mera presentació de l’obra al concurs implica

l’acceptació d’aquestes bases.

 1. Premi

La dotació del premi de l’obra guanyadora és de 300 euros

 1. Exposició de les obres presentades:

L’exposició de les obres tindrà lloc a l’espai expositiu del Bar del Casal La Turba a partir del dia 18 de febrer fins al 27 de març. Es contempla la opció de que aquesta pugui ser itinerant en altres espais o establiments.

 1. Devolució de les obres no premiades

Les obres que no hagin estat premiades estaran a disposició dels seus autors una setmana després de cloure’s l’exposició i fins a 30 dies més tard a les oficines de la Turba.

Les obres que no hagin estat retirades transcorregut el termini establert seran destruïdes l’organització no enviarà, en cap cas, cap obra per mitjà de correu o transport al domicili de l’autor.

 1. Exculpació

L’organització tractarà amb màxima cura i respecte les obres presentades, això no obstant, no es fa responsable dels possibles danys ocasionals en l’exposició i emmagatzematge.

 1. Drets d’exhibició i reproducció

Amb la concessió del premi, el Casal Popular la Turba adquireix els drets d’exposició pública de l’ obra premiada. Així mateix, el Casal Popular la Turba té dret a exposar públicament totes les altres obres seleccionades un cop s’hagi fet públic el veredicte del jurat i dins un termini no superior als seixanta dies a partir d’aquella data.

El Casal Popular La Turba adquireix també els drets de reproducció de l’obra premiada —amb el límit d’una sola edició—, que constaran de 1.000 exemplars, i seran de distribució i venda al Casal. Es realitzaran reproduccions de l’obra de mida postal, totebags, bosses i xapes.

Per a la formalització d’aquesta cessió les parts es comprometen a signar el contracte d’edició elaborat d’acord amb les directrius de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.

El Casal Popular podrà reproduir també aquestes obres amb motiu de la promoció actual o futura del certamen, però sempre amb menció expressa del nom de l’autor.

Per a la seva utilització en qualsevol altra aplicació, El Casal Popular La Turba s’obliga a demanar l’autorització de l’autor i en tot cas a pactar la remuneració que en el seu moment es correspongui en concepte de drets d’autor.

L’autor no podrà fer cap ús comercial de la imatge premiada, excepte aquells que siguin per a la pròpia promoció professional, i en tot cas fent menció del guardó atorgat. Qualsevol altra aplicació haurà de ser convinguda de mutu acord entre l’autor i el Casal Popular la Turba.

 

 

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022