// ACTUALITAT

sant-joan-fm-festa-ball-de-vells-23-6-11

El Casal Popular La Turba demana augmentar les ajudes a les entitats culturals

Aposta per eliminar requisits burocràtics injustificats

La Turba presenta a la regidoria de cultura set esmenes a les bases de la convocatòria d’ajuts al teixit cultural de Valls

El Casal Popular La Turba ha presentat a la regidoria de cultura set esmenes a les bases de la convocatòria d’ajuts al teixit cultural de Valls, responent així a la petició de l’Ajuntament a què les entitats del Consell de Cultura fessin propostes al respecte.

Les esmenes presentades van ser exposades en l’últim Consell de Cultura celebrat i se centren bàsicament en dues idees. En primer lloc, l’augment de la partida destinada a ajudes a les entitats i en segon lloc, l’eliminació de requisits tècnics que dificulten molt la gestió d’aquestes ajudes per part de les entitats o fins i tot impedeixen que se’n presentin més.

Segons La Turba, és injustificable que s’augmentin quasi totes les partides culturals, com les de Sant Joan (augment de 50.000 euros), el Fòrum Casteller (augment de 10.000), la programació estable (20.000), etc. i en canvi es redueixi en mil euros la partida a ajudes al teixit cultural, passant de 12.000 el 2012 a 11.000 el 2013. Les entitats culturals mantenen gran part de la programació anual i de la vida cultural i associativa de la ciutat i ho fan majoritàriament amb recursos propis, i és de justícia que en moments en què cada cop és més difícil finançar-se l’Ajuntament sigui sensible a aquesta situació i augmenti la seva ajuda, ja que suma diversos anys de superàvit pressupostari i no te problemes per augmentar totes les altres partides culturals. La Turba proposa un augment de 9.000 euros, un total de 20.000.

calcot-aaeet-27-7-12

L’altre aspecte esmenat per La Turba és l’excés de requisits injustificats com per exemple haver de justificar el doble de la quantitat demanada, requisit imposat per l’Ajuntament però que no està contemplat per la legislació actual.

Segons la Turba, els protagonistes de la vida cultural de la ciutat han de ser les seves entitats i la ciutadania, no l’Ajuntament, més preocupat per a finançar sobradament actes del seu lluïment que no pas a fomentar el teixit sòcio-cultural. Per la Turba, aquesta actitud queda palesa en el tracte i la relació que l’Ajuntament manté amb les entitats, tal com es va poder comprovar en l’últim Consell de Cultural, i ara també en el pressupost.

Un altre aspecte esmenat per La Turba és que la participació en les Festes de Nadal sigui un criteri que doni punts a les entitats a l’hora de demanar ajudes. El Casal creu que el criteri lògic és premiar la participació de les entitats en les festivitats de tot l’any, però només en una d’elles. Per a la Turba això es deu exclusivament a la necessitat del regidor de justificar els canvis que s’han produït en aquestes festes i que no han agradat a moltes entitats, ja que s’ha disminuït el seu protagonisme, s’ha eliminat l’aportació econòmica que rebien i a més s’ha mercantilitzat amb la instal·lació d’una fira a la plaça del Quarter. A més, la Turba creu que un dels criteris a valorar positivament a l’hora d’adjudicar les ajudes ha de ser l’assistència de les entitats en els àmbits de participació a les que estan vinculades, com el Consell Cultural.

 


ESMENES DEL CASAL POPULAR LA TURBA A LES “BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL TEIXIT CULTURAL DE VALLS PER AL 2013”

  1. ESMENA al punt 1 “Objecte”

Ampliar la dotació en 9.000 euros, passant de 11.000 euros a 20.000.

Justificació: quasi totes les partides de Xarxa de Cultura s’han vist ampliades excepte la partida d’ajuts al teixit cultural. Alguns exemples d’aquests augments són: 50mil euros més per la Festa Major de Sant Joan; 10mil més per al Fòrum Casteller; 20mil més per a la programació estable. No és just fer aquests esforços pressupostaris i no fer-ne per a les entitats culturals que mantenen gran part de l’activitat cultural de la ciutat. És doblement injust si tenim en compte que el 2012 es van eliminar ajudes a entitats a través de convenis per valor de 15.000 euros, sense tenir en compte la reducció del 10% dels convenis a les grans entitats culturals.

Les entitats culturals que s’han acollit als ajuts ha passat de 13 el 2011 a 24 el 2012, reflex de les dificultats que té el teixit associatiu per a trobar finançament. El regidor Jordi Garcia es va comprometre a la Xarxa de Cultura a calcular el total dels imports sol·licitats per les entitats, per estudiar la possibilitat d’assumir totes les demandes de finançament que facin les entitats. Els 9.000 euros d’increment proposats són per a aquesta finalitat i es podrien restar-se de les altres partides de la Xarxa de Cultura o bé podria venir del previsible superàvit del pressupost de l’Ajuntament 2012, tenint en compte que els últims anys n’hi ha hagut.

  1. ESMENA al punt 4 “resolució”.

Canviar la frase “ L’impacte de les activitats” per aquesta altra “L’impacte i la trajectòria de les activitats.

Justificació: S’ha de valorar i puntuar a aquells projectes consolidats dins del calendari cultural per la transcendència que tenen. Considerem que els projectes consolidats al llarg dels anys han de ser valorats positivament, perquè aquest fet demostra que són projectes d’interès per la ciutadania i per la societat, que s’han anat construïnt al llarg dels anys i que cal recolzar perquè es mantinguin.

  1. ESMENA al punt 4 “resolució”.

Canviar la frase “La col·laboració de l’entitat amb les activitats de les Festes de Nadal organitzades per la Xarxa de Cultura de Valls” per aquesta altra: La col·laboració de l’entitat amb les activitats festives i els esdeveniments culturals i populars de la ciutat.

Justificació: Entenem que la participació de les entitats en els esdeveniments culturals de la ciutat ha de ser valorada i premiada durant tot l’any i en el conjunt de les festivitats (la calçotada, Sant Jordi, Sant Joan, Firagost, Santa Úrsula, etc…) i no només durant el període de les festes de Nadal. D’aquesta manera s’evita la discriminació d’aquelles entitats de caràcter laic o de religió no cristiana o que per qualsevol altra realitat no poden participar de les activitats organitzades durant aquestes dates però si que ho fan durant la resta de l’any.

  1. ESMENA al punt 4 de “resolució”

Incloure com a criteri: La implicació de les entitats en els òrgans de participació del Consell de Cultura i la Xarxa de Cultura.

Justificació: Entenem que s’ha donar importància i fomentar la participació de les entitats en els òrgans municipals que ho disposen.

  1. ESMENA al punt 5 “Característiques dels ajuts”

Eliminar el requisit “No poden ser objecte d’ajut les despeses de funcionament ordinari de l’associació”

Justificació: l’Ajuntament de Valls no subvenciona aquest concepte en cap altra convocatòria d’ajuda, així que almenys hauria de permetre’l en aquesta.

Com a mínim, hauria de permetre justificar la part de despeses de funcionament ordinari consumit per l’activitat en qüestió (per exemple, despesa telefònica) o bé una part proporcional fixada, com per exemple un percentatge del lloguer anual.

  1. ESMENA al punt 6 “Pagament i justificació”

Eliminar el requisit de justificar el doble de la quantitat concedida. Canviar la frase “S’ha de justificar el doble de la quantitat concedida” per aquesta altra: “S’ha de justificar la quantitat concedida”.

Justificació: si bé la llei exigeix que només es pot subvencionar el 50% de l’activitat, en cap cas obliga al requeriment d’haver de justificar el doble de la quantitat concedida. L’Ajuntament de Valls s’ha de refiar dels pressupostos que entreguin les entitats de la ciutat, ja que el seu objectiu és donar suport econòmic a les seves activitats i no pas fiscalitzar ni condicionar el seu funcionament econòmic més enllà del què exigeix la llei. Aquest requisit és una important dificultat i fins i tot un impediment burocràtic per a moltes entitats que no son capaces de generar tantes factures.

La majoria de les convocatòries públiques de subvencions de la Generalitat de Catalunya només exigeix la part subvencionable.

 

  1. ESMENA al punt 6 “Pagament i justificació”

Ampliar la data de justificació de l’1 de desembre del 2013 fins a principis del 2014

Justificació: poder justificar despeses del desembre del 2013.

 

Carrer dels Metges 14, Valls. Alt Camp | Països Catalans| correu a: info@laturba.cat

© 2022